Certyfikaty firmy

Certyfikaty firmy

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

zobacz pdf

CRIBIS PRIME COMPANY

Certyfikat CRIBIS Prime Company to najwyższy poziom oceny wiarygodności handlowej przedsiębiorstwa – jest on przyznawany tylko i wyłącznie firmom, które stale utrzymują wysoką wiarygodność ekonomiczno-handlową oraz rzetelnie wywiązują się z płatności wobec dostawców.

zobacz pdf
copertina certificato Konwencja Master „ślad węglowy”

Konwencja Master „ślad węglowy”

Master uczestniczy w programie oceny śladu środowiskowego promowanym przez Ministerstwo Środowiska i Ochrony Obszarów Lądowych i Morskich. Master wciąż angażuje się w politykę ekologiczną, podpisując dobrowolne porozumienie z Ministerstwem Środowiska i Ochrony Obszarów Lądowych i Morskich, w którym jako pierwsza firma z sektora akcesoriów do stolarki okiennej zobowiązuje się do określenia metodologii obliczania emisji CO2, aby umożliwić opracowanie i przygotowanie działań naprawczych oraz ukierunkowanych na redukcję emisji w jej łańcuchu produkcyjnym.

Reach

Dokument przedstawia stanowisko Master w sprawie REACH, rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie 1907/2006).

zobacz pdf

ISO 9001:2015

Ciągłe doskonalenie jako wymóg Systemu Przedsiębiorstwa, duża uwaga poświęcana klientom, a w szczególności satysfakcji klientów, zasoby ludzkie i ich specjalizacja – to wszystko zapewniło firmie Master certyfikat ISO 9001:2015. Certyfikat ten jest zwieńczeniem wysiłków podejmowanych od zawsze w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klientów.

zobacz pdf

ISO 14001:2015

Master dąży również do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, włączając zasady zarządzania środowiskiem do opracowywania produktów i zarządzania procesami. Z tego powodu firma wprowadziła system zarządzania środowiskowego zgodny z UNI EN ISO 14001, dobrowolną normą międzynarodową.

zobacz pdf

Polityka zarządzania środowiskiem

Zaangażowanie środowiskowe naszej firmy jest jasno i wyraźnie wyrażone w polityce Systemu Zarządzania Środowiskowego: poszanowanie zasad, promowanie kultury środowiskowej, skupienie na celach poprawy wyników środowiskowych, zaangażowanie wszystkich partnerów biznesowych, coraz bardziej ekologiczne procesy produkcyjne. Żyjemy i pracujemy na szczodrej ziemi, więc szanujemy ją.

zobacz pdf

LCA ISO 14040 e ISO 14044

Firma Master wdrożyła Life Cycle Assessment (LCA), metodę, która ocenia zespół interakcji, w jakie dany produkt wchodzi ze środowiskiem, uwzględniając cały jego cykl życia, obejmujący: fazy przedprodukcyjne (a więc również wydobycie i wytwarzanie materiałów), produkcję, dystrybucję, użytkowanie (w tym także ponowne użytkowanie i konserwację), recykling i ostateczną likwidację. Procedura LCA jest standaryzowana na poziomie międzynarodowym zgodnie z normami ISO 14040 i 14044.

zobacz pdf
copertina certificato Pozwolenie AEO

Pozwolenie AEO

Certyfikat AEO jest ważny na całym obszarze celnym Wspólnoty. Pozwolenie to daje przedsiębiorstwu „licencję” wiarygodności i wypłacalności, z którą wiąże się szereg korzyści: mniej kontroli fizycznych i z wykorzystaniem skanerów, mniej biurokracji, a w konsekwencji obniżenie kosztów celnych i scentralizowana elektroniczna odprawa celna w całej Unii Europejskiej. Kodeks celny UE przewiduje dwa rodzaje pozwoleń: AEO/uproszczenia celne (AEOC) i AEO/bezpieczeństwo (AEOS). Uzyskaliśmy oba, co zapewnia nam wszystkie związane z nimi korzyści. Dzięki temu nasi klienci będą mogli skrócić czas oczekiwania na odprawę celną nawet do zera.

copertina certificato ELITE

ELITE

ELITE Międzynarodowy program Giełdy Włoskiej i Confindustria dedykowany firmom o wysokim potencjale wzrostu. Powstał w 2012 roku, aby pomagać firmom w realizacji ich projektów rozwojowych, oferując im dostęp do licznych możliwości finansowania, poprawiając ich widoczność i atrakcyjność, kontaktując je z potencjalnymi inwestorami i wspierając kierownictwo na ścieżce zmian kulturowych i organizacyjnych.

Best Managed Companies (BMC)

Program „Best Managed Companies” (BMC) ma na celu nagradzanie zaangażowania i zdolności włoskich firm poprzez analizę krytycznych czynników sukcesu określonych przez Deloitte, w tym: strategii korporacyjnej, wyróżniających kompetencji, zaangażowania w stosunku do innych ludzi, kontroli zarządzania i pomiaru wyników, Corporate Social Responsibility, społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacji. Sukces tej inicjatywy doprowadził do szerokiego rozpowszechnienia programu Best Managed Companies, wspieranego przez Deloitte na poziomie globalnym w celu jego zaprezentowania na całym świecie.

zobacz pdf

ISO 45001

Ludzie muszą być chronieni oraz muszą mieć zapewnione jak najlepsze warunki do dobrej pracy i wytwarzania produktów wysokiej jakości: zasadniczo wyraża się to w starannym zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem, również dzięki kulturze ciągłego doskonalenia. Ukoronowaniem tego zaangażowania jest certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z normą ISO 45001.

zobacz pdf

ŚLEDŹ NAS
Śledź nas dalej na naszych kanałach społecznościowych

zapisz się do newslettera

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


KONTAKT
Hai una richiesta specifica sui nostri prodotti?

Skontaktuj się z pracownikiem obsługującym Twój region

Questo servizio è riservato esclusivamente alle aziende e ai professionisti del settore.